Insert headers and footers

Zmiana właścicela pojazdu

 

UFG przypomina, że zmiana właściciela pojazdu niesie ze sobą określone obowiązki. Jednym z nich jest zgłoszenie tego faktu w wydziale komunikacji oraz do ubezpieczyciela. Warto o tym pamiętać, bowiem zapominalscy mogą spodziewać się dużych konsekwencji finansowych. 

Na mocy obowiązujących przepisów, zarówno zbycie, jak i nabycie pojazdu należy zgłosić:

  • do właściwego urzędu (dotyczy to zbywcy i nabywcy, obie strony mają na to 30 dni od daty zbycia lub nabycia,
  • do zakładu ubezpieczeń (dotyczy to tylko zbywcy, ma on na to 14 dni od daty zbycia pojazdu).

Należy pamiętać o tym, że do czasu powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu, zbywca ponosi solidarną odpowiedzialność z nabywcą za zapłacenie należnej składki ubezpieczeniowej – i to od dnia zbycia pojazdu do dnia powiadomienia o tym fakcie. 

Także na nabywcy pojazdu spoczywa kilka ważnych kwestii. Najistotniejszą z nich jest to, że musi pamiętać o ważnym OC. Nowy właściciel pojazdu może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC zawartą przez poprzedniego właściciela i zawrzeć własną (ważne jest wówczas, by odbyło się to tego samego dnia – absolutnie nie można dopuścić do tego, by w ochronie ubezpieczeniowej nastąpiła jakakolwiek przerwa) lub ma prawo do tego, by korzystać z polisy OC zbywcy pojazdu do końca okresu jej ważności oraz jeszcze przed wygaśnięciem tego ubezpieczenia zawrzeć nową umowę z dowolnie wybranym ubezpieczycielem, by nie dopuścić do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej  (po zmianie właściciela pojazdu polisa OC nie przedłuża się automatycznie). 

    Po zakupie skontaktuj się z nami. O wszystko zadbamy!

    Facebook
    Instagram